Connect with us

Aktuale

Këto janë vendimet e Qeverisë së Maqedonisë në mbledhjen e 55-të të saj

Qeveria e Maqedonisë ka mbajtur seancën e saj të 55-të, ku ka diskutuar për dsia ligje, ka miratuar disa prej tyre, si edhe ka miratuar strategjinë për kulturë.

Në këtë seancë u miratua Propozim-ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për shërbime mediale audio dhe audiovizuele. Ndryshimet kanë të bëjnë me mënyrën e zgjedhjes së drejtuesit të trupave dhe drejtorëve të RTVM-së dhe Agjencisë për shërbime mediale audio dhe audiovizuele.

U miratua teskti i Propozim-strategjisë kombëtare për zhvillimin e kulturës në periudhën 2018-2022, si edhe Plani aksional.

Në lidhje me rritjen e çmimit të ujit, Qëveria ka konstatuar se Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) nuk i ka respektuar afatet e caktuara me Ligjin për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve ujore, pra ndryshimet duhej të bëheshin në vitin 2016, e jo në vitin 2017.

U miratua Strategjia për reforma në administratën publike për vitin 2018-2022, si edhe planin aksional.

U shqyrtua dhe miratua Informacioni për vazhdimin e fushatës për matjen e fuqisë së energjisë së erës në Maqedoni.

U miratua teksti i ri për Informacionin për nënshkrimin e Memorandumit për mirëkuptim ndërmjet Qeverive të Maqedonisë dhe Greqisë për bashkëpunim në sferën eujrave, në pjesën e mbështetjes së ndërtimit të hidrosistemeve të reja.

U miratua Propozim-ligji për ndihmë falas juridike dhe hidhet në Kuvend për miratim.

U miratua Propozim-Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për menaxhime elektronike. Ligji hidhet në Kuvend për miratim të mëtutjeshëm.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *